Ми перейшли на новий сайт https://vadymzpzso.ks.ua

Критерії оцінювання ЗО

                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Н А К А З 13.04.2011 N 329 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти Відповідно до статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 N 778 ( 778-2010-п ) "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додаються. 2. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О.В.): 2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку. 2.2. До 01.08.2011 розробити вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) з предметів інваріантної складової навчального плану. 3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства та на освітньому порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України". 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Б.М.Жебровського. Міністр Д.В.Табачник ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011 N 329 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304 КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти 1. Ці Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів (вихованців) (далі - учні) у системі загальної середньої освіти та встановлюють відповідність між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень. 2. Ці Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий (додатки 1 та 2). Перший рівень - початковий. Відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. Другий рівень - середній. Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності. Третій рівень - достатній. Учень (учениця) знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень. Четвертий рівень - високий. Знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові. 3. За цими Критеріями оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів на уроках і вдома, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної, зокрема індивідуальне, групове та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи, тестування; графічної, зокрема робота з діаграмами, графіками, схемами, контурними картами; практичної, зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та навчальних проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів. При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються: характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність; якість знань; сформованість загальнонавчальних та предметних умінь і навичок; рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо; вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези; самостійність оцінних суджень. 4. Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової навчального плану закладу. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У випадку невідповідності рівня навчальних досягнень учня (учениці) цим Критеріям позначається "не атестований". Особливості оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. 5. Заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв. До інших систем оцінювання може відноситися рейтингова система, яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для: підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання; розширення можливості в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу; підвищення об'єктивності оцінювання не лише протягом навчального року, а й за весь період навчання; градації значущості балів, які отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота, підсумкова робота, творча робота, олімпіади, виставки, конкурси творчих робіт, науково-дослідні й художні проекти, діяльність в органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо). З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо. Портфоліо - це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо. Впровадження рейтингової системи оцінювання та методу оцінювання - портфоліо здійснюється з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту. Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти О.В.Єресько Додаток 1 до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи ------------------------------------------------------------------ |Рівні навчальних|Бали|Загальні вимоги до знань, умінь і навичок | | досягнень | | учнів | |----------------+----+------------------------------------------| | I. Початковий | 1 |Учні засвоїли знання у формі окремих | | | |фактів, елементарних уявлень | | |----+------------------------------------------| | | 2 |Учні відтворюють незначну частину | | | |навчального матеріалу, володіють окремими | | | |видами умінь на рівні копіювання зразка | | | |виконання певної навчальної дії | | |----+------------------------------------------| | | 3 |Учні відтворюють незначну частину | | | |навчального матеріалу; з допомогою вчителя| | | |виконують елементарні завдання, потребують| | | |детального кількаразового їх пояснення | |----------------+----+------------------------------------------| | II. Середній | 4 |Учні відтворюють частину навчального | | | |матеріалу у формі понять з допомогою | | | |вчителя, можуть повторити за зразком певну| | | |операцію, дію | | |----+------------------------------------------| | | 5 |Учні відтворюють основний навчальний | | | |матеріал з допомогою вчителя, здатні з | | | |помилками й неточностями дати визначення | | | |понять | | |----+------------------------------------------| | | 6 |Учні будують відповідь у засвоєній | | | |послідовності; виконують дії за зразком у | | | |подібній ситуації; самостійно працюють зі | | | |значною допомогою вчителя | |----------------+----+------------------------------------------| | III. Достатній | 7 |Учні володіють поняттями, відтворюють їх | | | |зміст, уміють наводити окремі власні | | | |приклади на підтвердження певних думок, | | | |частково контролюють власні навчальні дії | | |----+------------------------------------------| | | 8 |Учні вміють розпізнавати об'єкти, які | | | |визначаються засвоєними поняттями; під час| | | |відповіді можуть відтворити засвоєний | | | |зміст в іншій послідовності, не змінюючи | | | |логічних зв'язків; володіють вміннями на | | | |рівні застосування способу діяльності за | | | |аналогією; самостійні роботи виконують з | | | |незначною допомогою вчителя; відповідають | | | |логічно з окремими неточностями | | |----+------------------------------------------| | | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, | | | |застосовують знання в стандартних | | | |ситуаціях, володіють вміннями виконувати | | | |окремі етапи розв'язання проблеми і | | | |застосовують їх у співробітництві з | | | |учителем (частково-пошукова діяльність) | |----------------+----+------------------------------------------| | IV. Високий | 10 |Учні володіють системою понять у межах, | | | |визначених навчальними програмами, | | | |встановлюють як внутрішньопонятійні, так | | | |і міжпонятійні зв'язки; вміють | | | |розпізнавати об'єкти, які охоплюються | | | |засвоєними поняттями різного рівня | | | |узагальнення; відповідь аргументують | | | |новими прикладами | | |----+------------------------------------------| | | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог | | | |навчальних програм, вміють застосовувати | | | |способи діяльності за аналогією і в нових | | | |ситуаціях | | |----+------------------------------------------| | | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі| | | |та в межах вимог навчальних програм, | | | |усвідомлено використовують їх у | | | |стандартних та нестандартних ситуаціях; | | | |самостійні роботи виконують під | | | |опосередкованим керівництвом; виконують | | | |творчі завдання | ------------------------------------------------------------------ Додаток 2 до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти КРИТЕРІЇ оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи ------------------------------------------------------------------ |Рівні навчальних|Бали| Вимоги до знань, умінь і навичок учнів | | досягнень | | | |----------------+----+------------------------------------------| | I. Початковий | 1 |Учні розрізняють об'єкти вивчення | | |----+------------------------------------------| | | 2 |Учні відтворюють незначну частину | | | |навчального матеріалу, мають нечіткі | | | |уявлення про об'єкт вивчення | | |----+------------------------------------------| | | 3 |Учні відтворюють частину навчального | | | |матеріалу; з допомогою вчителя виконують | | | |елементарні завдання | |----------------+----+------------------------------------------| | II. Середній | 4 |Учні з допомогою вчителя відтворюють | | | |основний навчальний матеріал, можуть | | | |повторити за зразком певну операцію, дію | | |----+------------------------------------------| | | 5 |Учні відтворюють основний навчальний | | | |матеріал, здатні з помилками й | | | |неточностями дати визначення понять, | | | |сформулювати правило | | |----+------------------------------------------| | | 6 |Учні виявляють знання й розуміння основних| | | |положень навчального матеріалу. Відповіді | | | |їх правильні, але недостатньо осмислені. | | | |Вміють застосовувати знання при виконанні | | | |завдань за зразком | |----------------+----+------------------------------------------| | III. Достатній | 7 |Учні правильно відтворюють навчальний | | | |матеріал, знають основоположні теорії і | | | |факти, вміють наводити окремі власні | | | |приклади на підтвердження певних думок, | | | |частково контролюють власні навчальні дії | | |----+------------------------------------------| | | 8 |Знання учнів є достатніми. Учні | | | |застосовують вивчений матеріал у | | | |стандартних ситуаціях, намагаються | | | |аналізувати, встановлювати найсуттєвіші | | | |зв'язки і залежність між явищами, фактами,| | | |робити висновки, загалом контролюють | | | |власну діяльність. Відповіді їх логічні, | | | |хоч і мають неточності | | |----+------------------------------------------| | | 9 |Учні добре володіють вивченим матеріалом, | | | |застосовують знання в стандартних | | | |ситуаціях, уміють аналізувати й | | | |систематизувати інформацію, використовують| | | |загальновідомі докази із самостійною і | | | |правильною аргументацією | |----------------+----+------------------------------------------| | IV. Високий | 10 |Учні мають повні, глибокі знання, здатні | | | |використовувати їх у практичній | | | |діяльності, робити висновки, узагальнення | | |----+------------------------------------------| | | 11 |Учні мають гнучкі знання в межах вимог | | | |навчальних програм, аргументовано | | | |використовують їх у різних ситуаціях, | | | |уміють знаходити інформацію та | | | |аналізувати її, ставити і розв'язувати | | | |проблеми | | |----+------------------------------------------| | | 12 |Учні мають системні, міцні знання в обсязі| | | |та в межах вимог навчальних програм, | | | |усвідомлено використовують їх у | | | |стандартних та нестандартних ситуаціях. | | | |Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, | | | |узагальнювати опанований матеріал, | | | |самостійно користуватися джерелами | | | |інформації, приймати рішення | ------------------------------------------------------------------

Немає коментарів:

Дописати коментар